INFORMACJE O NAS

Głównymi wyznacznikami pracy naszego Przedszkola są wielostronny rozwój każdego dziecka oraz pomoc w nabywaniu umiejętności funkcjonowania w grupie, poprzez wychowanie umysłowe, społeczne i estetyczne. Aktywność dzieci skierowana jest głównie na działalność plastyczno – konstrukcyjną, muzyczną i taneczną, a także teatralną, ruchową, wzbogacanie słownika, naukę języków obcych, poznawanie pojęć matematycznych oraz przyrodniczych.
Dużą wagę przykładamy do kształtowania świadomości ekologicznej dzieci poprzez rozwijanie u nich szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Zaznajamiamy dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną, a także uczymy je dostrzegać i przeżywać piękno przyrody. W tych celach zapewniamy przedszkolakom codzienny pobyt na świeżym powietrzu, angażujemy dzieci w udział w spektaklach oraz akcjach propagujących ochronę środowiska, organizujemy wycieczki i pikniki plenerowe.
Aktywizujące metody pracy z dziećmi umożliwiają im poznawanie i zrozumienie siebie, innych oraz bliższego i dalszego otoczenia.
NASZE METODY PRACY ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN

 

PROGRAM DAR ZABAWY

Program Dar Zabawy to innowacyjne podejście do zajęć, kreatywne pomysły na zabawę oraz twórcze i niebanalne rozwiązania pedagogiczne. Program powstał z troski o naturalny rozwój dziecka, o przywrócenie wartości zabawie, zabawkom i całej istocie dzieciństwa.
Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. Dar Zabawy to przede wszystkim innowacyjne spojrzenie na proces edukacji i wychowania najmłodszych poprzez prawdziwą zabawę – twórczą, radosną i bezpieczną.

 

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI

Pedagogika Marii Montessori  ( 1870 – 1952 ) zaliczana jest w świecie do nurtu „pedagogiki wychodzącej od dziecka”, pedagogiki alternatywnej. Jest oryginalną koncepcją edukacji  dziecka w przedszkolu i szkole. Placówki prowadzone zgodnie z założeniami pedagogiki M. Montessori mają wysokie uznanie wśród rodziców i władz szkolnych.
Istotnymi i nieprzemijającymi wartościami pedagogiki M. Montessori jest:
*Humanistyczny i personalistyczny   wymiar teorii i praktyki
pedagogicznej
*Wychowanie dla pokoju
*Podmiotowość w wychowaniu:
„Dziecko – budowniczym własnej  osoby i osobowości”
*Szacunek dla rozwijającej  się osobowości( „tajemnica dziecka”,
„centrum i peryferie”)
*Troska o indywidualny i  społeczny rozwój dziecka zgodny  z „wrażliwymi
fazami” w grupach wymieszanych wiekowo
*Miłość do ludzi i świata, samodzielność , odpowiedzialność jako
wyznaczniki  rozwoju  dziecka; osiągnięcie „normalizacji” jako ccl
rozwoju i wychowania
*Polaryzacja uwagi” umożliwiająca rozwój , prowadząca do normalizacji
*Wychowawczy i edukacyjny sens „przygotowanego otoczenia” przedszkola
i szkoły  dostosowanego do faz rozwojowych dziecka
* Pomysłowe, oryginalne , kształcące pomoce  rozwojowe
(„klucze do świata”) wprowadzające dziecko  do „supernatury”
*Osoba dorosła -rodzic, nauczyciel :
„ogarnia swym ciepłem, ale nie spala, pomaga, lecz nie wyręcza”
*Pomóż mi samemu to zrobić” -egzemplifikacja dialogu pedagogicznego
*Pedagogika otwarta na dzieci o zróżnicowanych  potrzebach edukacyjnych
(możliwości integracji)
*Przedszkole i szkoła  przyjazna dziecku(„Cieszę się już na jutro !”)

 

 

METODA DOBREGO STARTU

Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez Martę Bogdanowicz w czasie bezpośredniej pracy z dziećmi w przedszkolach, szkole, poradni zdrowia psychicznego, ośrodkach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi.

 

 

NASZ ZESPÓŁ

Właściciel
DYREKTOR ADMINISTRACYJNO – FINANSOWY
MAGDALENA SZYMAŃSKA
TEL. 509127709

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ
DYR. DS PEDAGOGICZNYCH
mgr JUSTYNA KASZUBA

I GRUPA (6-LATKI) „TYGRYSKI”
mgr MARTA FORYSIAK

II GRUPA (4 i 5-LATKI) „KRÓLICZKI”
mgr MARTA RUMINIECKA

III GRUPA (3-2,5-LATKI) „KANGURKI”
mgr MAGDALENA KANTOR

POMOC

NATALIA SZYMAŃSKA

 

POZOSTALI PRACOWNICY
MAŁGORZATA DOPIERALSKA
TATIANA CYBULSKA

LOGOPEDA
mgr MARTA RUMINIECKA

PSYCHOLOG
mgr NATALIA TOMCZAK

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy:
1. Posiadają, wymagane przez MEN, pełne wykształcenie pedagogiczne i niezbędne dodatkowe kompetencje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Wyróżniają się  wysoką kulturą osobistą, wrażliwością, troskliwością i dbałością o bezpieczeństwo i dobro dziecka.
3. Opierają proces wychowawczy i edukacyjny na kluczowych wartościach: Pokój, Szacunek, Miłość, Odpowiedzialność, Szczęście, Współdziałanie, Uczciwość, Pokora, Tolerancja, Prostota, Jedność i Wolność oraz wartościach aksjologicznych takich jak: Piękno, Dobro, Prawda, Mądrość
4. Szacunek do wiedzy i nauki
5. Wrażliwość na drugiego człowieka
6. Umiejętność odróżniania dobra od zła
7. Przekazują dzieciom najistotniejsze zasady dobrego wychowania
Wszyscy  pracownicy współuczestniczą w wypełnianiu misji przedszkola, troskliwie dbają o zdrowie,  bezpieczeństwo, rozwój i radość dzieci.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

MISJA PRZEDSZKOLA:
Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje aktywność twórczą, a także rozwija zainteresowania i uzdolnienia, w tym czytelnicze.
Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

1. Festyn rodzinny na pożegnanie lata.
2.Pasowanie na przyjaciela Kubusia Puchatka
3. Spotkanie z Mikołajem
4. Spotkanie wigilijne.
5. Dzień Babci i Dziadka.
6. Bal karnawałowy.
7. Powitanie wiosny
8. Festyn rodzinny
9. Dzień dziecka –  przybiera różne formy( ognisko , festyn, igrzyska sportowe)
10. Pożegnanie starszaków.
Sylwetka  absolwenta:
1. Dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole.
2. Dobrze rozwinięte procesy poznawcze.
3. Potrafi współdziałać w zespole.
4. Zainteresowany nauką i literaturą.
5. Samodzielny.
6. Aktywny w podejmowaniu działań.
7. Lubi działania twórcze.
8. Wrażliwy estetycznie.
9. Podejmuje działania przyjazne przyrodzie.
10. Akceptuje zdrowy styl życia.
11. Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.