INFORMACJE O NAS

Głównymi wyznacznikami pracy naszego Przedszkola są wielostronny rozwój każdego dziecka oraz pomoc w nabywaniu umiejętności funkcjonowania w grupie, poprzez wychowanie umysłowe, społeczne i estetyczne. Aktywność dzieci skierowana jest głównie na działalność plastyczno – konstrukcyjną, muzyczną i taneczną, a także teatralną, ruchową, wzbogacanie słownika, naukę języków obcych, poznawanie pojęć matematycznych oraz przyrodniczych.
Dużą wagę przykładamy do kształtowania świadomości ekologicznej dzieci poprzez rozwijanie u nich szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Zaznajamiamy dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną, a także uczymy je dostrzegać i przeżywać piękno przyrody. W tych celach zapewniamy przedszkolakom codzienny pobyt na świeżym powietrzu, angażujemy dzieci w udział w spektaklach oraz akcjach propagujących ochronę środowiska, organizujemy wycieczki i pikniki plenerowe.
Aktywizujące metody pracy z dziećmi umożliwiają im poznawanie i zrozumienie siebie, innych oraz bliższego i dalszego otoczenia.
NASZE METODY PRACY ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN

 

PROGRAM DAR ZABAWY

PROGRAM Dar Zabawy to innowacyjne podejście do zajęć, kreatywne pomysły na zabawę oraz twórcze i niebanalne rozwiązania pedagogiczne. Program powstał z troski o naturalny rozwój dziecka, o przywrócenie wartości zabawie, zabawkom i całej istocie dzieciństwa.
Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. Dar Zabawy to przede wszystkim innowacyjne spojrzenie na proces edukacji i wychowania najmłodszych poprzez prawdziwą zabawę – twórczą, radosną i bezpieczną.

 

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI

Pedagogika Marii Montessori  ( 1870 – 1952 ) zaliczana jest w świecie do nurtu „pedagogiki wychodzącej od dziecka”, pedagogiki alternatywnej. Jest oryginalną koncepcją edukacji  dziecka w przedszkolu i szkole. Placówki prowadzone zgodnie z założeniami pedagogiki M. Montessori mają wysokie uznanie wśród rodziców i władz szkolnych.
Istotnymi i nieprzemijającymi wartościami pedagogiki M. Montessori jest:
*Humanistyczny i personalistyczny   wymiar teorii i praktyki
pedagogicznej
*Wychowanie dla pokoju
*Podmiotowość w wychowaniu:
„Dziecko – budowniczym własnej  osoby i osobowości”
*Szacunek dla rozwijającej  się osobowości( „tajemnica dziecka”,
„centrum i peryferie”)
*Troska o indywidualny i  społeczny rozwój dziecka zgodny  z „wrażliwymi
fazami” w grupach wymieszanych wiekowo
*Miłość do ludzi i świata, samodzielność , odpowiedzialność jako
wyznaczniki  rozwoju  dziecka; osiągnięcie „normalizacji” jako ccl
rozwoju i wychowania
*Polaryzacja uwagi” umożliwiająca rozwój , prowadząca do normalizacji
*Wychowawczy i edukacyjny sens „przygotowanego otoczenia” przedszkola
i szkoły  dostosowanego do faz rozwojowych dziecka
* Pomysłowe, oryginalne , kształcące pomoce  rozwojowe
(„klucze do świata”) wprowadzające dziecko  do „supernatury”
*Osoba dorosła -rodzic, nauczyciel :
„ogarnia swym ciepłem, ale nie spala, pomaga, lecz nie wyręcza”
*Pomóż mi samemu to zrobić” -egzemplifikacja dialogu pedagogicznego
*Pedagogika otwarta na dzieci o zróżnicowanych  potrzebach edukacyjnych
(możliwości integracji)
*Przedszkole i szkoła  przyjazna dziecku(„Cieszę się już na jutro !”)

 

 

METODA DOBREGO STARTU

Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez Martę Bogdanowicz w czasie bezpośredniej pracy z dziećmi w przedszkolach, szkole, poradni zdrowia psychicznego, ośrodkach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi.

 

 

NASZ ZESPÓŁ

Właściciel
DYREKTOR ADMINISTRACYJNO – FINANSOWY
MAGDALENA SZYMAŃSKA
TEL. 509127709

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ
DYR. DS PEDAGOGICZNYCH
mgr JUSTYNA KASZUBA

I GRUPA (6-LATKI) „SOWY”
mgr MARTA RUMINECKA

II GRUPA (5-LATKI) „TYGRYSKI”
mgr HANNA MALINOWSKA

III GRUPA (4-LATKI) „KANGURKI”
mgr MAGDALENA KANTOR

IV GRUPA (3 i 2,5 – LATKI) „KRÓLICZKI”
MARTA FORYSIAK
mgr JUSTYNA KASZUBA

POMOC
NATALIA SZYMAŃSKA

POZOSTALI PRACOWNICY
MAŁGORZATA DOPIERALSKA
ANETA MIKA

LOGOPEDA
mgr MARTA RUMINIECKA

PSYCHOLOG
mgr NATALIA TOMCZAK

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
mgr  EWA DARUL

 

Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy:
1. Posiadają, wymagane przez MEN, pełne wykształcenie pedagogiczne i niezbędne dodatkowe kompetencje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Wyróżniają się  wysoką kulturą osobistą, wrażliwością, troskliwością i dbałością o bezpieczeństwo i dobro dziecka.
3. Opierają proces wychowawczy i edukacyjny na kluczowych wartościach: Pokój, Szacunek, Miłość, Odpowiedzialność, Szczęście, Współdziałanie, Uczciwość, Pokora, Tolerancja, Prostota, Jedność i Wolność oraz wartościach aksjologicznych takich jak: Piękno, Dobro, Prawda, Mądrość
4. Szacunek do wiedzy i nauki
5. Wrażliwość na drugiego człowieka
6. Umiejętność odróżniania dobra od zła
7. Przekazują dzieciom najistotniejsze zasady dobrego wychowania
Wszyscy  pracownicy współuczestniczą w wypełnianiu misji przedszkola, troskliwie dbają o zdrowie,  bezpieczeństwo, rozwój i radość dzieci.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

MISJA PRZEDSZKOLA:
Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje aktywność twórczą, a także rozwija zainteresowania i uzdolnienia, w tym czytelnicze.
Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

1. Festyn rodzinny na pożegnanie lata.
2. na przyjaciela Kubusia Puchatka
3. Spotkanie z Mikołajem
4. Spotkanie wigilijne.
5. Dzień Babci i Dziadka.
6. Bal karnawałowy.
7. Powitanie wiosny
8. Festyn rodzinny
9. Dzień dziecka –  przybiera różne formy( ognisko , festyn,igrzyska sportowe)
10. Pożegnanie starszaków.
Sylwetka  absolwenta:
1. Dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole.
2. Dobrze rozwinięte procesy poznawcze.
3. Potrafi współdziałać w zespole.
4. Zainteresowany nauką i literaturą.
5. Samodzielny.
6. Aktywny w podejmowaniu działań.
7. Lubi działania twórcze.
8. Wrażliwy estetycznie.
9. Podejmuje działania przyjazne przyrodzie.
10. Akceptuje zdrowy styl życia.
11. Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.