INFORMACJE O NAS

Głównymi wyznacznikami pracy naszego Przedszkola są wielostronny rozwój każdego dziecka oraz pomoc w nabywaniu umiejętności funkcjonowania w grupie, poprzez wychowanie umysłowe, społeczne i estetyczne. Aktywność dzieci skierowana jest głównie na działalność plastyczno – konstrukcyjną, muzyczną i taneczną, a także teatralną, ruchową, wzbogacanie słownika, naukę języków obcych, poznawanie pojęć matematycznych oraz przyrodniczych.

Dużą wagę przykładamy do kształtowania świadomości ekologicznej dzieci poprzez rozwijanie u nich szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Zaznajamiamy dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną, a także uczymy je dostrzegać i przeżywać piękno przyrody. W tych celach zapewniamy przedszkolakom codzienny pobyt na świeżym powietrzu, angażujemy dzieci w udział w spektaklach oraz akcjach propagujących ochronę środowiska, organizujemy wycieczki i pikniki plenerowe.

Aktywizujące metody pracy z dziećmi umożliwiają im poznawanie i zrozumienie siebie, innych oraz bliższego i dalszego otoczenia.

NASZE METODY PRACY ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN

Zajęcia prowadzone będą metodą zabawy zgodną koncepcją pedagogiczną F. Froebla, która dostarcza dzieciom zadowolenia, wielu przeżyć, emocji i doświadczeń. Staraniem nauczycieli będzie połączenie metody projektów edukacyjnych z filozofią pedagogiczną F. Froebla na zajęciach, aby zaspokoić potrzeby wszystkich uczestników rozwijając ich wszechstronnie. Prowadzenie zajęć będzie się wiązało z określonym sposobem zagospodarowania przestrzeni dziecka, co ma umożliwić wykorzystanie całkowitego potencjału w nim drzemiącego. Zabawa z darami pozwala dzieciom wyrażać swoje emocje, przenosić się w krainę marzeń i fantazji, zaś obcowanie z naturalnymi przedmiotami, manipulowanie nimi wdrożyć do przyszłego życia.
Innowacyjność takiej pracy z dziećmi polega na prowadzeniu zajęć w zorganizowanej przestrzeni edukacyjnej w obrębie kącików- kąciku darów, kąciku gospodarczym, kąciku twórczym, kąciku badawczym oraz kąciku książki. Zajęcia odbywają się dwuetapowo- pierwszy etap to zajęcia w kręgu, drugi etap to zajęcia stacyjne. Podczas zajęć w kręgu dzieci mają okazję odwołać się do własnych przeżyć i doświadczeń. Wprowadzane są do nowych treści programowych poprzez różnorodną aktywność zarówno nauczyciela, jak i samych dzieci. Nauczyciel na tym etapie prowadzenia zajęć ma za zadanie zachęcić dzieci do aktywności badawczej podczas drugiego etapu zajęć. Aktywność dzieci może polegać na przygotowaniu prezentacji dotyczącej nowych treści.
Podczas zajęć stacyjnych dzieci samodzielnie zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez działania w kącikach- manipulowanie, przeprowadzanie eksperymentów, obcowanie z przedmiotami codziennego użytku, prace w ogrodzie, ekspresję twórczą, poszukiwanie wiedzy w źródłach literackich.
Podczas realizacji poszczególnych treści programowych, dzieci mają wiele okazji do przeprowadzania badań w terenie- w ogrodzie, czy najbliższym otoczeniu przedszkola, wyjeżdżają na wycieczki projektowe, przeprowadzają ankiety badawcze, wykonują rysunku projektowe.

 

PROGRAM DAR ZABAWY

PROGRAM Dar Zabawy to innowacyjne podejście do zajęć, kreatywne pomysły na zabawę oraz twórcze i niebanalne rozwiązania pedagogiczne. Program powstał z troski o naturalny rozwój dziecka, o przywrócenie wartości zabawie, zabawkom i całej istocie dzieciństwa.

W naszym przedszkolu został opracowany program na podstawie koncepcji pedagogicznej Friedricha Froebla, który na pierwszym miejscu stawia aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka.

Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. Dar Zabawy to przede wszystkim innowacyjne spojrzenie na proces edukacji i wychowania najmłodszych poprzez prawdziwą zabawę – twórczą, radosną i bezpieczną.

Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. 

Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych  i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. 

Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. 

W planowaniu pracy w oparciu o program Dar Zabawy należy pamiętać, iż edukacja powinna być indywidualnie modelowana, planując prace należy zawsze mieć na względzie potrzeby rozwojowe dzieci, pamiętając że ich główną potrzebą jest zabawa. Jako najważniejszej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym powinno poświęcać się jej wystarczająco dużo czasu każdego dnia. 

Niezwykle ważne jest zorganizowanie przy współudziale dzieci przestrzeni zabawy, stworzenie specjalnych miejsc do zabaw tzw. kącików do zabaw tematycznych. W przedszkolu realizującym program Dar Zabawy powinny znaleźć się kąciki: darów, twórczych prac ręcznych, badawczy i gospodarczy (opis kącików oraz przykłady zabaw w kącikach znajdują się tutaj).

Ramowy rozkład dnia jest skierowany ku potrzebom dziecka. Treści dydaktyczne należy planować w zróżnicowany sposób, odwołując się do różnych obszarów wiedzy, życia człowieka i jego codzienności. Ważną zasadą jest integracja treści oraz wieloaspektowe i holistyczne spojrzenie na jakieś zagadnienie, rozpatrywanie go w szerokim kontekście. 

DARY

Komplet materiałów dydaktycznych składa się z 14 pudełek darów, a także dołączonej do zestawu siatki geometrycznej, która wspiera pracę z darami. 

Materiały edukacyjne posiadają certyfikat CE i dopuszczone są do obrotu w krajach Unii Europejskiej.

DAR 1

W skład daru 1 wchodzi 6 par różnokolorowych wełnianych, miękkich piłeczek na sznurkach. 3 pary w barwach podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i 3 w barwach pochodnych (pomarańczowa, zielona, fioletowa). Każda piłka ma średnicę 5 cm.

Dar 1 służy do rozpoznawania i nazywania barw, poszukiwania podobnych kształtów i cech (kulista, lekka, okrągła), określania kierunków, w jakich toczy się piłka, jej położenia (blisko, daleko, wysoko, nisko) i ruchów (toczy się, turla, spada, skacze). Wykorzystując do zabaw wierszyki i piosenki w języku polskim i angielskim wzbogacamy słownik dziecka, doskonalimy pamięć i rozwijamy umiejętność pracy w grupie.

 

 

 

DAR 2

Dar 2 tworzą: dwie kule, dwa walce i dwa sześciany w drewnianym pudełku, z ruchomym stelażem do ułożenia przez dziecko. W zestawie jest także patyczek i sznurek do przeprowadzania eksperymentów. Bryły są dobrane parami, jedna figura z pary jest gładka, bez żadnych otworów, druga ma natomiast nawiercone otwory do wkładania patyczka (umożliwia  to obracanie bryłą) oraz ma haczyki do przewlekania sznurka i zawieszania jej na stelażu.

Bryły te mają służyć do odkrywania zjawisk fizycznych, poznawania ruchów przedmiotów, przeprowadzania porównań, odróżniania kształtów, form kulistych od graniastych, budowania w umysłach dzieci linii prostej i krzywej, badania ciężaru, ruchu itp.

DAR 3

W skład daru 3 wchodzi osiem małych sześcianów (2,5×2,5×2,5 cm), które powstały poprzez przecięcie (pionowe i poziome) dużego sześcianu z daru 2. Zabawa z darem 3 pozwala dziecku dokonywać porównań i dochodzić do wniosków o identyczności elementów, a także dostrzeganiu części i całości. Pomaga opanować takie pojęcia jak: ściana, krawędź, wysokość, szerokość, długość, wierzchołek. Sześciany umożliwiają dzieciom układanie kształtów, ornamentów oraz naukę matematyki. Zabawy z darem trzecim (i kolejnymi) urozmaicić można wykorzystując schematy konstrukcji i tematycznie związane z nimi wiersze.

DAR 4

W skład daru 4 wchodzi osiem prostopadłościanów w drewnianym pudełku powstałych poprzez jedno przecięcie pionowe i trzy poziome sześcianu wielkości daru 2.

Zabawy tym darem pozwalają na budowanie w umysłach dzieci pojęć: prostokąt, kwadrat, prostopadłościan, pionowo, poziomo, płaski, leży, stoi, krawędź, bok, brzeg, wierzchołek. Dziecko odkrywa, ze figury różnią się nie tylko wielkością, ale również formą geometryczną.

 

DAR 5

Dar 5 składa się z sześcianów, prostopadłościanów i trójgraniastych połówek sześcianów. Powstał z sześcianu, który podzielony dwoma cięciami poprzecznymi, a następnie poprzez przecięcie przekątną jego górnej warstwy, utworzył nowe układy klocków. Jest większy od daru 3 i daru 4.

Zabawa tym darem pozwala dziecku na odkrywanie rozmaitości brył, rozwija twórcze myślenie oraz precyzję ruchów. Dziecko układa kształty naturalne, kształty matematyczne i kształt piękna.

 


DAR 6

Dar 6 zawiera klocki – cegiełki o różnych płaszczyznach odpowiadających takim kształtom jak trójkąty czy kwadraty. Poprzez odpowiednie cięcia z tabliczek powstają prostopadłościany, sześciany i graniastosłupy. Elementy zawarte w darze 6 są zbliżone wielkością do elementów zawartych w darze 5.

Dar 6 umożliwia konstruowanie złożonych budowli i kształtów estetycznych. Jest przeznaczony dla dzieci powyżej 4 roku życia.

 

 

DAR 7 Dar 7 tworzy zestaw mozaiki geometrycznej złożonej z kół, półkoli, rombów, kwadratów oraz różnych rodzajów trójkątów w następujących kolorach: zielonym, czerwonym, fioletowym, białym, czarnym, niebieskim oraz żółtym. Każda z figur ma średnicę ok. 1 cm.

Oprócz poznawania nazw figur, różnicowania kształtów i kolorów, w kontakcie z darem 7 dziecko ma okazję do komponowania obrazów, łączenia kolorów i figur, układania rytmów, poszukiwania zależności oraz podobieństw. Dar 7 to bogactwo kształtów, kolorów i możliwości.

 

DAR 8

DAR 8 to proste patyczki o zróżnicowanej długości – od 2,5 cm do 15 cm. Spośród każdej długości występują patyczki w takich samych kolorach, jak elementy daru 7 – zielonym, czerwonym, fioletowym, białym, czarnym, niebieskim oraz żółtym.

Otrzymując dar 8 dziecko zyskuje możliwość porównywania długości, odmierzania, nazywania kolorów, układania rytmów, ale także pojedynczych liter czy całych wyrazów. dar 8 to także doskonałe narzędzie konstrukcyjne. Rozwija sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, pobudza do poszukiwania i tworzenia.

 

DAR 9

Zestaw kół oraz półkoli w kolorach czerwonym, zielonym, niebieskim, fioletowym, żółtym oraz pomarańczowym to dar 9. Kształtuje on pojęcie całości oraz połowy.

Różnorodność kolorów sprzyja budowaniu obrazów pochodzących wprost z dziecięcej wyobraźni.  Magiczny świat kolorowych pół i półkoli jednocześnie inspiruje do twórczości, oraz do poszukiwania całości, cykliczności, logiki i porządku.

 

 

 

DAR 10

Dar 10 to fioletowe, czarne, zielone, niebieskie, białe, czerwone, pomarańczowe i żółte drewniane punkty o średnicy 0,5 cm. Stanowią doskonałe uzupełnienie poprzednich darów, ale same w sobie stwarzają okazję do odtwarzania kształtów piękna, kształtów natury. Maleńkie „kropki” łączące się w harmonijną całość dziecięcych obrazów, kształtują precyzję ruchów oraz wysokie poczucie estetyki. Stanowią też doskonały materiał dydaktyczny zarówno do edukacji matematycznej, jak i językowej.

 

 

 

DAR 1.1

Dar 1.1 składa się z koralików do nawlekania w różnych kształtach: sześcianu, kuli oraz walca, występujących w sześciu kolorach – pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, fioletowym i czerwonym oraz jednego sznurowadła w kolorze czarnym. Sznurowadło zakończone pałeczkami z plastiku ułatwiającymi nawlekanie.

Zestaw rozwija precyzję ruchów oraz zdolności motoryczne, manipulacyjne dziecka. Kształtuje pojęcia matematyczne, rytmy, rozwija pamięć i wyobraźnię.

 

 

 

DAR 1.2

W skład daru 1.2 wchodzi drewniana niebieska plansza przewlekanka, 8 kolorowych i wytrzymałych sznurowadeł zakończonych pałeczkami z plastiku ułatwiającymi nawlekanie oraz kulki do układania na planszy w ośmiu różnych kolorach: zielonym, pomarańczowym, niebieskim, fioletowym, żółtym czerwonym, czarnym i białym.

Zabawa darem 1.2 rozwija wyobraźnię, precyzję oraz zdolności motoryczne dziecka. Podczas przewlekania sznureczka dzieci uczą się koncentracji i logicznego myślenia. Ćwiczą koordynację oko-ręka. 

 

 

DAR 5B

Dar 5B stanowi kontynuację i uzupełnienie daru 5, ale również doskonale współgra z pozostałymi darami. Linia cięcia w sześcianach i wyżłobione tunele stwarzają okazję do rozwijania inwencji twórczej, wznoszenia bardziej skomplikowanych konstrukcji, a także skłaniają do poszukiwania pasujących do siebie elementów.

 

 

 

 

DAR 5P

Dar 5P tworzy zestaw sześcianów z cyframi od 0 do 9 przenaczonych do nawlekania oraz komplet 3 okręgów podzielonych na 2,3 oraz 4 równe części. 

Dar 5P jest doskonały do kształtowania pojęć matematycznych, wprowadzania ułamków. Stwarza nieskończone możliwości użycia, tworzenia zadań, opowiadań, szukania „sprawiedliwych” rozwiązań w codziennym życiu.

 

 SIATKA GEOMETRYCZNA

Drewniana siatka geometryczna o wymiarach 40cmx40cm, będąca doskonałym uzupełnieniem pracy ze schematami. Stanowi idealne podłoże do budowania przez dzieci swobodnych konstrukcji.

Rozwija sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, pobudza do poszukiwania i tworzenia nowych budowli. 

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy:

 1. Posiadają, wymagane przez MEN, pełne wykształcenie pedagogiczne i niezbędne dodatkowe kompetencje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Wyróżniają się  wysoką kulturą osobistą, wrażliwością, troskliwością i dbałością o bezpieczeństwo i dobro dziecka.
 3. Opierają proces wychowawczy i edukacyjny na kluczowych wartościach: Pokój, Szacunek, Miłość, Odpowiedzialność, Szczęście, Współdziałanie, Uczciwość, Pokora, Tolerancja, Prostota, Jedność i Wolność oraz wartościach aksjologicznych takich jak: Piękno, Dobro, Prawda, Mądrość
 4. Szacunek do wiedzy i nauki
 5. Wrażliwość na drugiego człowieka
 6. Umiejętność odróżniania dobra od zła
 7. Przekazują dzieciom najistotniejsze zasady dobrego wychowania

Wszyscy  pracownicy współuczestniczą w wypełnianiu misji przedszkola, troskliwie dbają o zdrowie,  bezpieczeństwo, rozwój i radość dzieci.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Opieka nad dziećmi, ich wielokierunkowy rozwój, to wspólny wysiłek rodziców i wychowawców. Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola jest bardzo istotnym elementem jego dobrego i skutecznego funkcjonowania. Dlatego Niepubliczne Przedszkole Kubuś Puchatek i Przyjaciele jest zawsze otwarte dla rodziców, a ich pomoc i zaangażowanie wysoko cenione.

W Przedszkolu istnieje dobrze rozwinięty system informowania rodziców o postępach dzieci, planach pracy na dany dzień, miesiąc i kalendarz pracy na cały rok. Rodzice otrzymują bieżące krótkie informacje na bazie codziennej o tym co działo się z ich dzieckiem danego dnia w przedszkolu, o jego radościach i troskach. Bieżące informacje dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz organizacji przedszkola wywieszane są na tablicach ogłoszeń poszczególnych grup oraz na naszej stronie internetowej.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

 • Misja  przedszkola  

Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje aktywność twórczą, a także rozwija zainteresowania i uzdolnienia, w tym czytelnicze.
Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

WIZJA PRZEDSZKOLA (uwzględnia wymagania określone w załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7.10.2009 r.)

1. Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: logopeda . W przedszkolu panuje życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania a nauczyciele wzajemnie wspierają się w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania i edukacji dzieci. Przyjęta koncepcja pracy przedszkola oraz zaplanowane przez radę pedagogiczna zadania na dany rok szkolny są realizowane przez wszystkich  pracowników  przedszkola .
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola oraz środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Estetyczne meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja aktywności ruchowej oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Tu dzieci lepiej poznają siebie  i swoje możliwości oraz doskonalą sprawności.

2. WIZJA PRZEDSZKOL – R.M. E .N  z dnia 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.).

a) Organizacja oraz zasoby rzeczowe  i osobowe przedszkola.

Niepubliczne przedszkole ,,Kubuś Puchatek i przyjaciele” zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadająca kwalifikacje . W przedszkolu panuje życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania a nauczyciele wzajemnie wspierają się w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania i edukacji dzieci. Przyjęta koncepcja pracy przedszkola oraz zaplanowane przez radę pedagogiczną zadania na dany rok szkolny są realizowane przez wszystkich pracowników przedszkola.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola oraz środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Estetyczne meble  i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja aktywności ruchowej oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Tu dzieci lepiej poznają siebie i swoje możliwości oraz doskonalą sprawności.

b) Istota procesów zachodzących w przedszkolu i efekty.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych i rozwijania talentów . Proces edukacyjny ukierunkowany jest na wspomaganie rozwoju każdego dziecka i uzyskanie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka .

Podstawowe zasady pracy przedszkola to :

 • Zasada zaspakajania potrzeb dziecka
 • Zasada aktywności
 • Zasada indywidualizacji
 • Zasada organizowania życia społecznego
 • Zasada integracji ( jednolity proces wychowania i edukacji)

Placówka promuje zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności w naturalnym otoczeniu. Przedszkole wspiera zainteresowania i uzdolnienia wychowanków. Szczególną troską  otaczamy rozwój kompetencji poznawczych i aktywności twórczej.
Placówka oferuje zajęcia dodatkowe: lektorat j. angielskiego, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rytmiczne – ruchowe Batti Straus i Zumba, basen, zajęcia z dogoterapii. Wykaz zajęć jest ustalony na początku roku szklonego. Nauczyciele prowadzą planowy proces wychowawczy oparty na wartościach, rozwijają kompetencje społeczne dzieci , uczą odróżniać dobra od zła . Nasz katalog wartości obejmuje: dobro , prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek,zdrowie, przyrodę ,ojczyznę. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwości  docenienia wartości wspólnego działania. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej ,a także historii narodu.

c)Wykaz metod stosowanych w przedszkolu.
Stosowane metody i formy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny,twórczy i aktywnych sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Stosowane metody wychowania przedszkolnego:

Metody czynne

 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda kierowania własna działalnością dziecka
 • Metoda zadań stawianych dziecku
 • Metoda ćwiczeń utrwalających

Metody oglądowe

 • Obserwacja i pokaz
 • Osobisty przykład nauczyciela

Metody słowne

 • – Rozmowa
 • – Opowiadania
 • – Zagadki
 • – Objaśnienia i instrukcje
 • – Sposoby społecznego porozumiewania się
 • – Metoda żywego słowa

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie toki metodyczne

 • System edukacji przez ruch D.Dziamskiej
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów
 • Metodyka nauczania matematyki wg E.Gruszczyk – Kolczyńskiej , E.Zielińskiej
 • Metody aktywizujące
 • Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
 • Metoda Glenna Domana

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

Przedszkole współdziała z rodzicami i środowiskiem. Rodzice są ważnymi partnerami , współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Atrakcyjne formy współpracy pomagają w utrzymaniu częstych kontaktów  na linii przedszkole – dom. Kadra pedagogiczna wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. Dobry system informacji sprzyja ujednoliceniu  procesu wychowania  i edukacji dzieci. Wsparcie , życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.
Przedszkole kontynuuje szeroką współpracę ze środowiskiem i włącza się w inicjatywy na rzecz środowiska , uwzględniając jego potrzeby i możliwości.  Dzieci biorą udział  w różnorodnych  akcjach na rzecz potrzebujących. Corocznie w przedszkolu opracowuje się grupowe plany współpracy z rodzicami oraz przedszkolny plan współpracy ze środowiskiem.

Realizacja zadań w tych planach ma następujące formy:

 • Zebrania ogólne i zebrania grupowe
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.
 • Konsultacje i porady indywidualne.
 • Kąciki dla rodziców ( informacje , eksponowanie prac).
 • Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
 • Organizowanie  dla rodziców spotkań z psychologiem i logopedą.
 • Organizowanie uroczystości , koncertów , konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkola.

Przedszkolny  zestaw programów

,,Ku dziecku” –  wyd. Nova Era  B.Bilewicz – Kuźnia , T. Parczewska

,,Zanim będę uczniem” wyd. Edukacja Polska   E.Tokarska , J.Kopała

Tradycje  przedszkolne

 1. Festyn rodzinny na pożegnanie lata.
 2. na przyjaciela Kubusia Puchatka
 3. Spotkanie z Mikołajem
 4. Spotkanie wigilijne.
 5. Dzień Babci i Dziadka.
 6. Bal karnawałowy.
 7. Powitanie wiosny
 8. Festyn rodzinny
 9. Dzień dziecka –  przybiera różne formy( ognisko , festyn,igrzyska sportowe)
 10. Pożegnanie starszaków.

Sylwetka  absolwenta:

 1. Dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole.
 2. Dobrze rozwinięte procesy poznawcze.
 3. Potrafi współdziałać w zespole.
 4. Zainteresowany nauką i literaturą.
 5. Samodzielny.
 6. Aktywny w podejmowaniu działań.
 7. Lubi działania twórcze.
 8. Wrażliwy estetycznie.
 9. Podejmuje działania przyjazne przyrodzie.
 10. Akceptuje zdrowy styl życia.
 11. Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

KIERUNKI DZIAŁANIA ( PRIORYTETY) NA LATA 
2017/2018

 1. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego
  stylu pracy , poszerzanie jej kompetencji.
 2. Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
 3. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 4. Lepsza organizacja pracy zespołowej.
 5. Podejmowanie działań przyjaznych przyrodzie.
 6. Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej.