INFORMACJE O NAS

Głównymi wyznacznikami pracy naszego Przedszkola są wielostronny rozwój każdego dziecka oraz pomoc w nabywaniu umiejętności funkcjonowania w grupie, poprzez wychowanie umysłowe, społeczne i estetyczne. Aktywność dzieci skierowana jest głównie na działalność plastyczno – konstrukcyjną, muzyczną i taneczną, a także teatralną, ruchową, wzbogacanie słownika, naukę języków obcych, poznawanie pojęć matematycznych oraz przyrodniczych.

Dużą wagę przykładamy do kształtowania świadomości ekologicznej dzieci poprzez rozwijanie u nich szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Zaznajamiamy dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną, a także uczymy je dostrzegać i przeżywać piękno przyrody. W tych celach zapewniamy przedszkolakom codzienny pobyt na świeżym powietrzu, angażujemy dzieci w udział w spektaklach oraz akcjach propagujących ochronę środowiska, organizujemy wycieczki i pikniki plenerowe.

Aktywizujące metody pracy z dziećmi umożliwiają im poznawanie i zrozumienie siebie, innych oraz bliższego i dalszego otoczenia.

W naszym przedszkolu jest bezpiecznie

Posiadamy własny kryty plac zabaw „Małpi Gaj” który sprawi że

Państwa dziecko będzie zawsze  z chęcią   do nas przychodziło .

Ponadto wszystkie sale  sa przestronne , kolorowe i wyposażone

w bezpieczne ,odpowiednie dla wieku dziecka meble i zabawki.

 

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy:

 1. Posiadają, wymagane przez MEN, pełne wykształcenie pedagogiczne i niezbędne dodatkowe kompetencje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Wyróżniają się  wysoką kulturą osobistą, wrażliwością, troskliwością i dbałością o bezpieczeństwo i dobro dziecka.
 3. Opierają proces wychowawczy i edukacyjny na kluczowych wartościach: Pokój, Szacunek, Miłość, Odpowiedzialność, Szczęście, Współdziałanie, Uczciwość, Pokora, Tolerancja, Prostota, Jedność i Wolność oraz wartościach aksjologicznych takich jak: Piękno, Dobro, Prawda, Mądrość
 4. Szacunek do wiedzy i nauki
 5. Wrażliwość na drugiego człowieka
 6. Umiejętność odróżniania dobra od zła
 7. Przekazują dzieciom najistotniejsze zasady dobrego wychowania

Wszyscy  pracownicy współuczestniczą w wypełnianiu misji przedszkola, troskliwie dbają o zdrowie,  bezpieczeństwo, rozwój i radość dzieci.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Opieka nad dziećmi, ich wielokierunkowy rozwój, to wspólny wysiłek rodziców i wychowawców. Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola jest bardzo istotnym elementem jego dobrego i skutecznego funkcjonowania. Dlatego Niepubliczne Przedszkole Kubuś Puchatek i Przyjaciele jest zawsze otwarte dla rodziców, a ich pomoc i zaangażowanie wysoko cenione.

W Przedszkolu istnieje dobrze rozwinięty system informowania rodziców o postępach dzieci, planach pracy na dany dzień, miesiąc i kalendarz pracy na cały rok. Rodzice otrzymują bieżące krótkie informacje na bazie codziennej o tym co działo się z ich dzieckiem danego dnia w przedszkolu, o jego radościach i troskach. Bieżące informacje dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz organizacji przedszkola wywieszane są na tablicach ogłoszeń poszczególnych grup oraz na naszej stronie internetowej.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

 • Misja  przedszkola  

Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje aktywność twórczą, a także rozwija zainteresowania i uzdolnienia, w tym czytelnicze.
Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

WIZJA PRZEDSZKOLA (uwzględnia wymagania określone w załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7.10.2009 r.)

1. Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: logopeda . W przedszkolu panuje życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania a nauczyciele wzajemnie wspierają się w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania i edukacji dzieci. Przyjęta koncepcja pracy przedszkola oraz zaplanowane przez radę pedagogiczna zadania na dany rok szkolny są realizowane przez wszystkich  pracowników  przedszkola .
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola oraz środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Estetyczne meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja aktywności ruchowej oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Tu dzieci lepiej poznają siebie  i swoje możliwości oraz doskonalą sprawności.

2. WIZJA PRZEDSZKOL – R.M. E .N  z dnia 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.).

a) Organizacja oraz zasoby rzeczowe  i osobowe przedszkola.

Niepubliczne przedszkole ,,Kubuś Puchatek i przyjaciele” zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadająca kwalifikacje . W przedszkolu panuje życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania a nauczyciele wzajemnie wspierają się w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania i edukacji dzieci. Przyjęta koncepcja pracy przedszkola oraz zaplanowane przez radę pedagogiczną zadania na dany rok szkolny są realizowane przez wszystkich pracowników przedszkola.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola oraz środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Estetyczne meble  i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja aktywności ruchowej oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Tu dzieci lepiej poznają siebie i swoje możliwości oraz doskonalą sprawności.

b) Istota procesów zachodzących w przedszkolu i efekty.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych i rozwijania talentów . Proces edukacyjny ukierunkowany jest na wspomaganie rozwoju każdego dziecka i uzyskanie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka .

Podstawowe zasady pracy przedszkola to :

 • Zasada zaspakajania potrzeb dziecka
 • Zasada aktywności
 • Zasada indywidualizacji
 • Zasada organizowania życia społecznego
 • Zasada integracji ( jednolity proces wychowania i edukacji)

Placówka promuje zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności w naturalnym otoczeniu. Przedszkole wspiera zainteresowania i uzdolnienia wychowanków. Szczególną troską  otaczamy rozwój kompetencji poznawczych i aktywności twórczej.
Placówka oferuje zajęcia dodatkowe: lektorat j. angielskiego, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rytmiczne – ruchowe Batti Straus i Zumba, basen, zajęcia z dogoterapii. Wykaz zajęć jest ustalony na początku roku szklonego. Nauczyciele prowadzą planowy proces wychowawczy oparty na wartościach, rozwijają kompetencje społeczne dzieci , uczą odróżniać dobra od zła . Nasz katalog wartości obejmuje: dobro , prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek,zdrowie, przyrodę ,ojczyznę. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwości  docenienia wartości wspólnego działania. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej ,a także historii narodu.

c)Wykaz metod stosowanych w przedszkolu.
Stosowane metody i formy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny,twórczy i aktywnych sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Stosowane metody wychowania przedszkolnego:

Metody czynne

 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda kierowania własna działalnością dziecka
 • Metoda zadań stawianych dziecku
 • Metoda ćwiczeń utrwalających

Metody oglądowe

 • Obserwacja i pokaz
 • Osobisty przykład nauczyciela

Metody słowne

 • – Rozmowa
 • – Opowiadania
 • – Zagadki
 • – Objaśnienia i instrukcje
 • – Sposoby społecznego porozumiewania się
 • – Metoda żywego słowa

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie toki metodyczne

 • System edukacji przez ruch D.Dziamskiej
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów
 • Metodyka nauczania matematyki wg E.Gruszczyk – Kolczyńskiej , E.Zielińskiej
 • Metody aktywizujące
 • Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
 • Metoda Glenna Domana

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

Przedszkole współdziała z rodzicami i środowiskiem. Rodzice są ważnymi partnerami , współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Atrakcyjne formy współpracy pomagają w utrzymaniu częstych kontaktów  na linii przedszkole – dom. Kadra pedagogiczna wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. Dobry system informacji sprzyja ujednoliceniu  procesu wychowania  i edukacji dzieci. Wsparcie , życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.
Przedszkole kontynuuje szeroką współpracę ze środowiskiem i włącza się w inicjatywy na rzecz środowiska , uwzględniając jego potrzeby i możliwości.  Dzieci biorą udział  w różnorodnych  akcjach na rzecz potrzebujących. Corocznie w przedszkolu opracowuje się grupowe plany współpracy z rodzicami oraz przedszkolny plan współpracy ze środowiskiem.

Realizacja zadań w tych planach ma następujące formy:

 • Zebrania ogólne i zebrania grupowe
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.
 • Konsultacje i porady indywidualne.
 • Kąciki dla rodziców ( informacje , eksponowanie prac).
 • Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
 • Organizowanie  dla rodziców spotkań z psychologiem i logopedą.
 • Organizowanie uroczystości , koncertów , konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkola.

Przedszkolny  zestaw programów

,,Ku dziecku” –  wyd. Nova Era  B.Bilewicz – Kuźnia , T. Parczewska

,,Zanim będę uczniem” wyd. Edukacja Polska   E.Tokarska , J.Kopała

Tradycje  przedszkolne

 1. Festyn rodzinny na pożegnanie lata.
 2. na przyjaciela Kubusia Puchatka
 3. Spotkanie z Mikołajem
 4. Spotkanie wigilijne.
 5. Dzień Babci i Dziadka.
 6. Bal karnawałowy.
 7. Powitanie wiosny
 8. Festyn rodzinny
 9. Dzień dziecka –  przybiera różne formy( ognisko , festyn,igrzyska sportowe)
 10. Pożegnanie starszaków.

Sylwetka  absolwenta:

 1. Dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole.
 2. Dobrze rozwinięte procesy poznawcze.
 3. Potrafi współdziałać w zespole.
 4. Zainteresowany nauką i literaturą.
 5. Samodzielny.
 6. Aktywny w podejmowaniu działań.
 7. Lubi działania twórcze.
 8. Wrażliwy estetycznie.
 9. Podejmuje działania przyjazne przyrodzie.
 10. Akceptuje zdrowy styl życia.
 11. Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

KIERUNKI DZIAŁANIA ( PRIORYTETY) NA LATA 
2017/2018

 1. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego
  stylu pracy , poszerzanie jej kompetencji.
 2. Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
 3. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 4. Lepsza organizacja pracy zespołowej.
 5. Podejmowanie działań przyjaznych przyrodzie.
 6. Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej.